About Us

บริษัท รีเนอร์คิวบ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 โดยการรวมตัวของวิศวกร ที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญในเรื่องการทำโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ สามารถทำการออกแบบในเชิงวิศวกรรมสำหรับทุกระบบที่จำเป็นสำหรับโซลาร์ฟาร์ม

ด้วยเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการ บริษัท รีเนอร์คิวบ์ จำกัด สามารถให้บริการในด้านที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ รับบริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสำรวจพื้นที่ การออกแบบในทางวิศวกรรม งานบริหารโครงการ อำนวยการประสานงานในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และจัดจ้างผู้ดำเนินงานก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน ไปจนถึงการทดสอบระบบ ก่อนส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินกิจการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท รีเนอร์คิวบ์ จำกัด ยังให้บริการในด้านการดำเนินโครงการ และการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) หลังจากการส่งมอบโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการว่า ระบบจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน

"เรา" คือ "คำตอบของโครงการพลังงานทดแทนของท่าน"

RENERcube...your RENEwable ENERgy project solutions